ШААРДАЛ

Шаардлага, хэрэгцээ тулгарах нь: шаардал гарах (хэрэгцээ гарах).