ШААРДАХ

1. Ажил хэргийг гүйцэтгэхэд зайлшгүй чухал хэрэгцээтэй зүйл болон нөхцөл бололцоог тулган нэхэж шаардлага тавих: дэлгэрэнгүй...


2. Ажлыг хийлгэхээр шаардлага тавих: ажлын хөлсийг нэмэгдүүлэхийг шаардах (ажилчид ажлын хөлсийг нэмэх шаардлага тавих), дэлгэрэнгүй...
ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгүүлэхээр шаардах ажлыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэхийг хүчлэн тушаах
байн байн шаардах дахин дахин нэхэх
тайлбар шаардах тайлбар хэлэхийг тулгах
төлөвлөгөө биелүүлэхийг шаардах төлөвлөгөө биелүүлэхийг тулган нэхэх
төлөвлөгөөт ажлыг биелүүлэхийг шаардах төлөвлөгөөт ажлыг таслахгүй байхыг нэхэн тулгах
тулган шаардах хүчээр тулгах
уулзахыг шаардах уулзахыг тулган нэхэх
ажлын хөлсийг нэмэгдүүлэхийг шаардах ажилчид ажлын хөлсийг нэмэх шаардлага тавих
арчилгаа шаардах арчилгаа, тордлогоо зайлшгүй хэрэгтэй болох