ШААРДЛАГАГҮЙ

Шаардлага байхгүй, хэрэгцээгүй - Шөнийн бэлчээрт гаргасан эр сувай үхрийг заавал хотлуулах шаардлагагүй харин дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., шаардлагагүй юм (хэрэгцээгүй зүйл).