ШААРАГ

1. Өрөм, үрийн зүйлээс тосыг нь ялгаж авахад үлдсэн цөв: тосны шаараг (тосны цөв);


2. Пиво, дарс зэргийн үлдэгдэл, бажмаг: дарсны шаараг (дарсны бажмаг);
3. Үйлдвэрийн хог хаягдал: шаараг уут (хаягдлаар хийсэн уут), үйлдвэрийн шаараг (үйлдвэрийн хаягдал);
4. Цайны хашин үлдэгдэл: цайны шаараг (цайны хашин үлдэгдэл).

тосны шаараг тосны цөв
дарсны шаараг дарсны бажмаг
шаараг уут хаягдлаар хийсэн уут
үйлдвэрийн шаараг үйлдвэрийн хаягдал
цайны шаараг цайны хашин үлдэгдэл