ШААРАХ

1. Юмны цааш болох, авсаар автагдахгүй байх: өргөс шаарах (өргөс мах руу шигдэн авсаар автагдахгүй дэлгэрэнгүй...


2. Наалданги юм хууран салах;
3. [шилжсэн] Юм ташраараа муудах, үхэх сөнөх: бүгдээрээ шаарах (бүгдээрээ нэгмөсөн устах, үхэх).

өргөс шаарах өргөс мах руу шигдэн авсаар автагдахгүй байх
хүүхэд шаарах а. Хэвлий дэх хүүхэд цааш болох; б. Хэвлий дэх хүүхэд доошлох
бүгдээрээ шаарах бүгдээрээ нэгмөсөн устах, үхэх