ШААР

1. Юмны шим шүлтгүй, хэрэгцээгүй болсон үлдэгдэл, шавхруу; шараг: данхны ёроолд үлдсэн шаар (данхны дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хог хаягдал: үйлдвэрийн шаар (үйлдвэрийн хог хаягдал), хог шаар [хоршоо] (хэрэгцээгүй болсон юм) - дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Адгийн муу зүйл, гологдмол юм: адгийн шаар (а. Маш муу хүн; б. Хүн чанаргүй), амьтны шаар (хүн, амьтны дэлгэрэнгүй...
данхны ёроолд үлдсэн шаар данхны ёроолд үлдсэн цайны үлдэгдэл, шараг
цайны шаар цайны идээний шим шүүсгүй болсон үлдэгдэл
шаар шавхруу юмны үлдэгдэл
үйлдвэрийн шаар үйлдвэрийн хог хаягдал
хог шаар хэрэгцээгүй болсон юм
адгийн шаар а. Маш муу хүн б. Хүн чанаргүй
амьтны шаар хүн, амьтны адаг болсон юм
малын шаар гологдмол, муу мал
нийгмийн шаар нийгмийн гологдмол хүн
хүний шаар хүн чанаргүй, муу хүн
эдийн шаар гологдмол, муу эд