ЧИГЛҮҮЛЭГЧ

Чиглүүлэх үйлийг гүйцэтгэгч: удирдан чиглүүлэгч (удирдан чиглүүлэх үүргийг хүлээсэн хүн).

удирдан чиглүүлэгч удирдан чиглүүлэх үүргийг хүлээсэн хүн