удирдан чиглүүлэгч
удирдан чиглүүлэх үүргийг хүлээсэн хүн