ЧИГЛЭЛТ I

Чиглэл: чиглэлт муутай (зорилго, чиглэл муутай).

Ижил үг:

ЧИГЛЭЛТ II