ЧИГЛЭХ III

Хүн, амьтны хугарсан, бэртсэнд чиг барьж боох.