ЧИГЛЭХ V

Түр завсарлах, амсхийх.

Ижил үг:

ЧИГЛЭХ I

ЧИГЛЭХ II

ЧИГЛЭХ III

ЧИГЛЭХ IV