ЧИГТҮҮН

Аливаа хэргийг мятралгүй чигч зоригоор үйлдэх хүн.