ЧИГЧИР

Гавшгай, сэргэлэн: чигчир хүн (ажил хэрэгт гавшгай, сэргэлэн хүн).