ЧИГЧЛЭХ II

Чигчээр хийх, үнэнч шударгаар хийх.

Ижил үг:

ЧИГЧЛЭХ I