ЧИГЛЭРҮҮЛЭХ

1. Чигжрүүлэх;


2. Чигийг нь олуулах, олгох.