ЧАРАМ

Нүцгэн, чармай: чарам бие (нүцгэн бие), чарам зогсох (нүцгэн зогсох)