ЧАРАМХИЙХ

1. Хүчээ дайчлан мэрийх: ажилд чарамхийх (ажилд хүчээ дайчлах);


2. Хөдлөх, хөдөлмөрлөх.