ЧАРГА I

Битүү цасан дээрх малын мөрийн ором: чарга гарах (цасан дээр малын мөрийн ором гарах), чарга дэлгэрэнгүй... (мал амьтны мөр ором дагаж явах).

Ижил үг:

ЧАРГА II

ЧАРГА III