ЧАРГАГДАХ

Хэтэрхий чаргаг болох: бөглөө нь чаргагдах (бөглөө нь хэтэрхий чаргаг болох), хоолой дэлгэрэнгүй... (хоолой бачуурах).

бөглөө нь чаргагдах бөглөө нь хэтэрхий чаргаг болох
хоолой чаргагдах хоолой бачуурах