ЧАРГАЛУУЛАХ I

Чаргаар чирүүлэх, чаргаар явуулах.

Ижил үг:

ЧАРГАЛУУЛАХ II