ЧАРГАЛУУЛАХ II

Арга чарга хэрэглүүлэх.

Ижил үг:

ЧАРГАЛУУЛАХ I