ЧАРГАЛАХ I

Чаргаар чирэх, явах.

Ижил үг:

ЧАРГАЛАХ II: