ЧАРГАЛАХ II:

аргалах чаргалах (арга ухаан, арга заль гаргах).

Ижил үг:

ЧАРГАЛАХ I