ЧАРГАЙ I

Модны шулуун өндөр болоод ягц ургасан байдал.

Ижил үг:

ЧАРГАЙ II