ЦАСЧ :
/ амьтан /

цасч дэглий (өд болоод чандар нь маш цагаан, дэглий шувуу).