ЦАТГАЛ

Цатгах үйлийн нэр, цатгах нь: цатгал ямаа (ишиглэх болгондоо сүү шим сайтай байдаг ямаа).