АВТОМАТЧИЛАЛ

Автоматчилах үйлийн нэр, энерги, материал мэдээллийг ашиглах, гарган авах, дамжуулах, хувиргах хүний үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй...