АВТОЦИСТЕРН

Шатахуун болон шингэн зүйл тээвэрлэх зориулалттай автомашин.