АВТОМАТЧИЛАХ

1. Автомат ажиллагаатай болгох;


2. Автомат ажиллагаатай багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хэрэглэн үйл ажиллагаа явуулах; сургалтыг автоматчилах (сургалтад автомат дэлгэрэнгүй...
сургалтыг автоматчилах сургалтад автомат багаж хэрэгсэл ашиглах
үйлдвэрийг автоматчилах үйлдвэрийг автомат тоног төхөөрөмжөөр хангах