ЦААШЛАГДАХ

Хойшлогдох, чанагш болгох: хугацаа цаашлагдах (хугацаа хойшлогдох).