ЦААШЛАМТГАЙ

Цаашлах нь олонтоо: цаашламтгай зантай (даврамтгай зантай), цаашламтгай хүн дэлгэрэнгүй...