ЦААШХАН

Нэлээд цааш: цаашхан зогсох (нэлээд хол зогсох), цаашхан суух (нэлээд цааш дэлгэрэнгүй...

цаашхан зогсох нэлээд хол зогсох
цаашхан суух нэлээд цааш суух