ЦААШЛАХ

1. Улам цааш болох, хол болох: цаашилж нүүх (улам холдож нүүх), цаашлах тутам (хол дэлгэрэнгүй...


2. Өвчин хүндрэх, доройтох: цаашлан дордох (бие улам доройтох), өвчин нь цаашлах (өвчин нь улам хүндрэх);
3. [шилжсэн] Шунахайрах, даврах, хэтрэх: цаашлах хэрэггүй (шунахайрах, даврах хэрэггүй), улам цаашлах (улам даварч дэлгэрэнгүй...
цаашилж нүүх улам холдож нүүх
цаашлах тутам хол болох тутам
цаашлан дордох бие улам доройтох
өвчин нь цаашлах өвчин нь улам хүндрэх
цаашлах хэрэггүй шунахайрах, даврах хэрэггүй
улам цаашлах улам даварч шунах