ЦААШЛУУ

Даврах, ахих зантай: цаашлуу эмэгтэй (давруу, цаашламхай зантай эмэгтэй).