ЦААХНА

Арай цаана, жишсэнээс арай хол: цаахна байх (арай цаана байх), цаахна суух (арай дэлгэрэнгүй...

цаахна байх арай цаана байх
цаахна суух арай цаана суух
цаахна талд нь нөгөө талд нь, холхон тавих