ЦААШГҮЙ

Цааш ахих газаргүй, цааш хэтрэх явдалгүй: мэндээс цаашгүй (мэндлэхээс цааш юмгүй).