ЦААШИД

Хойшид, хожим - Цаашид хэрхэхийг чиний сэтгэл оюун мэдтүгэй. Б.Ринчен. Цогт дэлгэрэнгүй... цаашид анхаарах зүйл (үүнээс хойш анхаарах зүйл), цаашид анхаарах хэрэгтэй (хойшид анхаарах хэрэгтэй), цаашид санах (хожим санах), цаашид тэвчихгүй (үүнээс хойш тэвчихгүй).

цаашид анхаарах зүйл үүнээс хойш анхаарах зүйл
цаашид анхаарах хэрэгтэй хойшид анхаарах хэрэгтэй
цаашид санах хожим санах
цаашид тэвчихгүй үүнээс хойш тэвчихгүй