БАЛХАГ :

балхаг балхаг хийх (балхгар юмны байн байн хөдлөх, балхганах).