ААГАРХУУ
Ааг омгоо урьтал болгодог, ааг омогтоо эрдсэн.