ААГАШИХ
Амуу будааны аага хальсыг ялгах, цэвэрлэх.