БАЛГАДУУЛАХ II

Сандраах, тэвдүүлэх: балгадуулан сандраах (тэвдүүлэн сандраах), балгадуулан дэлгэрэнгүй... (сандраан тэвдүүлэх).

балгадуулан сандраах тэвдүүлэн сандраах
балгадуулан тэвдүүлэх сандраан тэвдүүлэх
Ижил үг:

БАЛГАДУУЛАХ I