БАЛГАЛЗАХ I

Элбэгжүү зан гаргах: мөнгөөрөө балгалзах (мөнгөөр элбэгжүү загнах), хоол ундаар дэлгэрэнгүй... (хоол ундаар элбэг дэлбэг байх).

мөнгөөрөө балгалзах мөнгөөр элбэгжүү загнах
хоол ундаар балгалзах хоол ундаар элбэг дэлбэг байх
Ижил үг:

БАЛГАЛЗАХ II