БАЛГАР

1. Дүв дүүрэн: балгар байх (дүүрэн хийх);


2. [шилжсэн] Өгөөжтэй, элбэг дэлбэг: балгар гар (өгөөжтэй хүн).

балгар байх

дүүрэн хийх

балгар гар өгөөжтэй хүн