БАЙРЛАЛТ

Байрлах үйлийн үр дүнг заасан нэр: цэргийн байрлалт (цэргийн байрлах газар, цэргийн байраа олсон дэлгэрэнгүй...