БАЙРГАШИХ

Нас бие гүйцэх, байр суурь суух, төлөвших: бие байргаших (бие төлөвших) - Эдүгээ бид хоёр хэн хэн дэлгэрэнгүй... Б.Явуухулан. Хар ус нуурын шагшуурга.