ХАДМАЛ

1. Хадаж тогтоосон буюу бэхэлсэн юм: хадмал бүтээц (найдварт байдлыг сайжруулах зорилгоор салангид дэлгэрэнгүй...


2. Бичиг, ном товхимолд өөр үсэг, хэлээр хавсарган бичсэн үг, тайлбар: хадмал тайлбар (ном сударт тохиолдох хэцүү үг хэллэгийн дэлгэрэнгүй...
хадмал бүтээц найдварт байдлыг сайжруулах зорилгоор салангид төмөр эдлэлийг хооронд нь хадаж тавлах аргаар хийсэн бүтээц
хадмал тайлбар ном сударт тохиолдох хэцүү үг хэллэгийн тайлбар