ХАДУУ

хадуу хийх (нэг тохой гогцоог өвдөг дээгүүр нь давхар ороож, нэг тийш нь сүвлэн, гарсан гогцоонд нь дэлгэрэнгүй...