ХАДУУЛАХ II

Хадлан авахуулах.

Ижил үг:

ХАДУУЛАХ I