ХАДУУРЧ I

Хадуур хэрэглэгч.

Ижил үг:

ХАДУУРЧ II