ХАЖ IV

Үзүүр, ир.

Ижил үг:

ХАЖ I

ХАЖ II

ХАЖ III

ХАЖ V

ХАЖ VI